Friday, December 1, 2023

PROJECT INFORMATION

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPSTWOM ZNIEWAŻENIA NARODU LUB RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. PRAWNA OCHRONA PAMIĘCI. WALKA Z POLONOFOBIĄ.

Misją projektu jest przedstawienie pozytywnego obrazu Polski na arenie międzynarodowej i szerzenie polskiej myśli konserwatywnej. Nasze działania mają przeciwdziałać przestępstwom z łamania art. 133 kodeksu karnego, który dotyczy przestępstw polegających na znieważeniu Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej.

Dofinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata  2022 – 2025.

DOFINANSOWANIE

1 867 000,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 867 000,00 zł

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI,
KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI